Regler for emballagekonkurrencen


§1
ScanStar 2019 arrangeres af Emballasjeforeningen i Norge, i samarbejde med Scandinavian Packaging Association, SPA. SPA er et samarbejdsor­gan for de fem nordiske landes nationale emballageorganisationer.

De fem organisationer er:

* Finnish Packaging Association, Helsingfors

Svenska Förpackingsgillet, Stockholm

* Emballasjeforeningen, Oslo

* Islands Håndværks- og Industriforbund, Reykjavik  

* Teknologisk Institut, Plast og Emballage, København

§2
Tilmelding til konkurrencen kan indsendes af emballageproducenter, brugere, formgivere eller konstruktører med øvrige parters samtykke.

§3
Alle emballager, der er formgivet, konstrueret og produceret i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige kan deltage, forudsat de er markedsført før tilmelding til konkurrencen. Produkter, som ikke er markedsført inden tilmeldingstidspunktet, og som tidligere har været med i Scanstar konkurrencen, kan ikke deltage. Også emballager, der er bestilt for et nordisk firmas regning, kan deltage i konkurrencen.

§4
De indsendte emballager bedømmes af jury som er udvalgt af  SPA, bestående af en juryformand samt 5 medlemmer. Et af disse medlemmer repræsenterer den nordiske fagpresse. Juryen har tillige ret til at anvende ekstern ekspertise.

Emballagerne bedømmes udelukkende af juryen ud fra de af SPA udstukne bedømmel­seskriterier. Juryens beslutninger er endegyldige og kan ikke ankes.

§5
Juryen bedømmer bidragene ud fra økonomiske, tekniske og miljømæssige grundlag. Herunder tages der hensyn til emballagernes grafiske udformning, håndteringsvenlighed og funktion i hele distribu­tionskæden fra producent til forbruger, transport- og håndteringspåvirkning og materialebesparende konstruktion.

§6
Hver deltager har mulighed for at tilmelde et ubegrænset antal produkter, såfremt de opfylder ovenstående konkurrenceregler.

De deltagende emballager skal indsendes i 3 eksemplarer, bestående af 1 fyldt (hvis muligt) og 2 tomme eksemplarer.

Drejer det sig om emballager med ferske eller dybfrosne varer, eller specielt store enheder, bedes De venligst kontakte den nationale emballageorganisation om hensigtsmæssig leveringsmåde.

§7
En tilmelding med beskrivelse af hver tilmeldt emballage skal være indsendt senest den 29. maj 2019 til Emballasjeforeningen i Norge.

Tilmeldte emballager skal være Emballasjeforeningen i hænde senest 5. juni 2019. Se adresse under "praktiske oplysninger". Emballager modtaget efter denne dato deltager ikke i Scanstar 2019.

§8
Deltagergebyret er Euro 1.000 per tilmeldt emballage betales inden 29. maj 2019 til:

Emballasjeforeningen Postboks 442 Skøyen 0213 Oslo Kontonummer: 7001.06.11316 IBAN-nummer: NO3770010611316 BIC/SWIFT: DNBANOKK.

§9
Prisbelønnede emballager tildeles et diplom. Prismodtageren har ret til at benytte Scanstar-symbolet på den prisbelønnede emballa­ge samt anvende den i forbindelse med markedsføring af emballagen.

§10
Scanstar-prisen er den eneste mulighed for de nordiske lande at deltage i den internationale emballagekonkurrence Worldstar. På anmodning af konkurrencedeltageren kan et vindende bidrag automatisk overføres til Worldstar konkurrencen.